Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

V praxi sa pomerne často vyskytujú situácie, kedy sa podnikatelia rozhodujú o ukončení alebo prerušení svojej podnikateľskej činnosti. V niektorých prípadoch k tomu dochádza preto, že sa chcú venovať inému druhu podnikania, inokedy si želajú úplne opustenie riskantných podnikateľských vôd. Dôvody pre tento postup sa rôznia prípad od prípadu, pričom vždy odrážajú individuálne potreby daného subjektu na jeho podnikateľskej ceste. Pozastavenie a zánik živnostenského oprávnenia upravuje zákon č. 455/ 1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (ďalej len ako „živnostenský zákon“) v § 57. Vymenúva prípady zániku a zrušenia živnostenského oprávnenia a umožňuje podnikateľom, aby pozastavili prevádzkovanie jednej alebo viacerých živností. Pozastaviť prevádzkovanie živnosti môže fyzická aj právnická osoba.  

Pozastavenie (prerušenie) živnosti v roku 2019

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) aj osoba právnická (obchodná spoločnosť). Podľa živnostenského zákona tieto osoby môžu svoju živnosť kedykoľvek pozastaviť (prerušiť), a to bez udania dôvodu. Dôvody, pre ktoré dochádza k pozastaveniu podnikania môžu byť rôzneho charakteru (napr. sezónne práce, dlhodobý pobyt v zahraničí, starostlivosť o dieťa, zdravotné problémy, oddych od podnikania, vznik pracovného pomeru a i.). Hlavným motívom a výhodou, prečo živnostníci pristupujú k pozastaveniu svojej živnosti je, že počas doby prerušenia živnosti nemusia platiť odvody. Počas trvania pozastavenia živnosti sa živnostník nepovažuje za aktívneho podnikateľa, teda nemôže po určitú dobu podnikať.

Doba pozastavenia živnosti

Živnostenský zákon (§ 57 ods. 6) ustanovuje dobu, počas ktorej môže byť živnosť pozastavená. Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov (minimálna doba) a dlhšie ako tri roky (maximálna doba). Prerušenie živnosti môže trvať napríklad od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 (šesť mesiacov) alebo od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 (tri roky). Nie je ju teda možné pozastaviť len na jeden alebo dva mesiace. Pozastavenie živnosti sa neopláca živnostníkom, ktorí majú zákazky počas celého roka, napr. stolár. Naopak, pozastaviť živnosť sa oplatí tomu živnostníkovi, ktorý z dôvodu sezónnosti prác jednoznačne vie, že bude mať zákazky len počas zimy a zvyšok roka ich mať nebude (napr. servis lyží) alebo tomu, ktorý má dlhodobejšie finančné či zdravotné problémy. V prípade prerušenia živnosti na dlhšie obdobie ako šesť mesiacov, je možné počas plynutia doby pozastavenia živnostenského podnikania zmeniť dobu tohto pozastavenia (napr. ju skrátiť alebo predĺžiť). V opačnom prípade, keď je živnosť prerušená len na šesť mesiacov, je možné dobu pozastavenia živnosti len predĺžiť (nie skrátiť). Vždy musí byť zachovaná minimálna doba šiestich mesiacov. Príklad: Živnostník Juraj si pozastavil živnosť na dobu jedného roka, túto dobu pozastavenia si môže skrátiť na šesť mesiacov (nie na menej). V živnostenskom podnikaní môže živnostník pokračovať po uplynutí doby pozastavenia živnosti. Jednoducho povedané, keď uplynie doba pozastavenia, živnosť sa obnoví automaticky (bez potreby akéhokoľvek oznámenia živnostenskému úradu), čím živnostník opätovne získa svoje pôvodné IČO aj DIČ.

Postup pozastavenia živnosti v roku 2019

Rovnako ako ohlásenie živnosti, tak aj jej pozastavenie je možné v roku 2019 realizovať jedným z dvoch spôsobov:
  1. osobne,
  2. elektronicky (online).
  • Osobné pozastavenie živnosti
V tomto prípade je potrebné osobne navštíviť príslušný živnostenský úrad  okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (tzv. jednotné kontaktné miesto) podľa miesta bydliska. Živnosť si teda prerušíte na tom živnostenskom úrade, na ktorom ste ju ohlasovali. Pozastavenie sa realizuje vyplnením predpísaného formuláru – Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR. 
Pozastavenie živnosti sa zapisuje do živnostenského registra.
Okrem identifikačných údajov treba vo formulári uviesť, či chcete pozastaviť všetky alebo len niektoré (vybrané) predmety podnikania a dátumy (od kedy do kedy) má pozastavenie trvať. Pokiaľ nevyplníte dátum, od kedy chcete živnosť pozastaviť, bude vám automaticky pozastavená nasledujúci deň po dni doručenia oznámenia živnostenskému úradu. Ak nevyplníte do kedy chcete mať živnosť pozastavenú, automaticky sa obnoví po uplynutí troch rokov. Za osobné pozastavenie živnosti budete musieť zaplatiť správny poplatok vo výške 4 eurá (bez ohľadu na počet pozastavených predmetov podnikania). Po splnení všetkých podmienok živnostenský úrad ihneď vyhotoví potvrdenie o pozastavení živnosti. Následne sa pozastavenie podnikateľskej činnosti zapíše do živnostenského registra.
  • Elektronické pozastavenie živnosti
Tento spôsob pozastavenia živnosti sa realizuje prostredníctvom elektronickej služby dostupnej na portáli verejnej správy slovensko.sk. Tak ako pri elektronickom ohlásení živnosti, aj pri online pozastavení je nutné disponovať určitým technickým vybavením:
  1. občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaný na elektronické podpisovanie (musí mať bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu),
  2. čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),
  3. aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS) – tieto nájdete na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.
Pokiaľ máte uvedené príslušenstvo, nič vám nebráni prerušiť svoju živnosť online. Prvým krokom je prihlásenie sa na portáli slovensko.sk, a to prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu. Následne nájdite elektronickú službu označenú ako Služby živnostenského registra. Najprv budete musieť vybrať príslušný okresný úrad (podľa bydliska) a kliknutím prejsť na službu Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Vyplníte elektronický formulár (totožný ako v listinnej podobe), ktorý podpíšete elektronickým podpisom a už len odošlete. Po úspešnom odoslaní formulára vám bude do elektronickej schránky doručená správa o platobných podmienkach, ktorou budete vyzvaný na zaplatenie správneho poplatku vo výške 2 eurá. Až po jeho úhrade vám ďalšou správou bude oznámené spracovanie vášho podania a nakoniec elektronicky doručené potvrdenie o pozastavení živnosti, ktoré vám bude zaslané aj v listinnej podobe. Rovnaký postup (osobný alebo online) platí aj v prípade oznámenia zmeny doby pozastavenia živnosti (skrátenia alebo predĺženia). Skutočnosť, že došlo k pozastaveniu živnosti, je potrebné oznamovať viacerým inštitúciám. Niektoré oznamovacie povinnosti za vás vybaví živnostenský úrad (jednotné kontaktné miesto), zvyšné si bude musieť vybaviť sami.

Zdravotné a sociálne odvody pri pozastavení živnosti v roku 2019

Pozastavenie živnosti vo všetkých predmetoch podnikania má vplyv na zdravotné i sociálne poistenie. Živnostník, ktorý si úplne pozastavil svoju podnikateľskú činnosť, prestáva byť nielen podnikateľom, ale v zmysle zákona o zdravotnom poistení aj samostatne zárobkovo činnou osobou, v dôsledku čoho prestáva byť platiteľom poistného pre účely zdravotného poistenia. To znamená, že živnostník počas doby pozastavenia živnosti nemusí platiť zdravotné odvody.

Viac článkov

Zoznam živností pre rok 2023

Živnostenské oprávnenie alebo jednoducho „Živnosť“ je jeden z najčastejšie používaných spôsobov podnikania. Podmienky pre živnostenské oprávnenie – jeho ohlásenie, prevádzkovanie a zrušenie sú upravené zákonom

Ako založiť s. r. o. v roku 2020

Založenie s. r. o. je pomerne jednoduché. Postup založenia s. r. o. je nasledovný: A) výber obchodného mena s. r. o., jej sídla, predmetov podnikania,

Registrácia pre DPH v roku 2019

Registráciu pre daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Práve v tomto zákone sa pripravujú zmeny od 1.1.2019.