Registrácia pre DPH v roku 2019

Registráciu pre daň z pridanej hodnoty upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Práve v tomto zákone sa pripravujú zmeny od 1.1.2019. Článok je upravený na základe pripravovaných zmien. O ich schválení vás budeme informovať. Podnikateľské subjekty, ale aj občania prichádzajú do styku s daňou z pridanej hodnoty prakticky každý deň. Platíme je všetci v cenách tovarov a služieb. Dôležité je však, že do štátneho rozpočtu ju odvádzajú osoby povinné platiť DPH. Táto povinnosť im vzniká registráciou DPH. Registrácia DPH môže byť rôzna, o druhoch registrácie si povieme ďalej.

 

Povinná registrácia DPH tuzemských osôb

Najčastejším prípadom registrácie pre DPH na Slovensku je povinná registrácia slovenských podnikateľských subjektov. Zákonne je definovaná v § 4:

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

Registráciou podľa tohto ustanovenia nadobudnú tuzemské zdaniteľné osoby postavenie platiteľa DPH, t.j. majú povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a majú právo na odpočítanie dane s výnimkou, ak dodávajú tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH.

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH a nesplnenie výšky obratu

Mnoho podnikateľov si kladie otázku, či je možné stať sa platiteľom DPH aj v prípade, že ešte nedosiahli potrebný obrat. Podľa §4 ods. 2 môže o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH požiadať aj tá osoba (fyzická aj právnická), ktorá nespĺňa podmienku dosiahnutia výšky obratu 49 790 € a viac.

Takže aj v prípade, že fyzická alebo právnická osoba má záujem stať sa platiteľom DPH a nedosiahla potrebnú výšku obratu, má právo podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH. Výška dosiahnutého obratu je podmienkou pri povinnej registrácii za platiteľa DPH, nie pri dobrovoľnej.

Oplatí sa stať dobrovoľným platiteľom DPH?

V praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy neplatitelia DPH zvažujú, či by bolo pre nich výhodné stať sa dobrovoľným platiteľom DPH vzhľadom na spoluprácu s obchodnými partnermi alebo na plánovaný nákup majetku. Výhody a nevýhody dobrovoľnej registrácie si uvedieme na nasledovných príkladoch:

Príklad, kedy sa oplatí stať platiteľom DPH vzhľadom na spoluprácu s obchodným partnerom:

Spoločnosť A nemala do 31. decembra 2018 povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH. Od januára 2019 má nového obchodného partnera, ktorý je platiteľ DPH a je ochotný spolupracovať so spoločnosťou len v prípade, že sa stane taktiež platiteľom DPH. Pre spoločnosť A je tento obchodný partner dôležitý. V tomto prípade je vhodné požiadať o dobrovoľnú registráciu DPH ešte pred dosiahnutím potrebného obratu. Ako platiteľ DPH bude mať spoločnosť povinnosť odvádzať daň z prijatých tovarov a služieb a zároveň získa právo na odpočítanie dane z dodaných tovarov a služieb. Dôležitý pre spoločnosť A je aj fakt, že nestratí výhodného obchodného partnera pre svoje podnikanie.

Zároveň sa spoločnosť A nemusí obávať, že skutočnosť, že je platiteľom DPH, jej negatívne ovplyvní ceny, práve naopak. Ak by sa spoločnosť A nestala platiteľom DPH, a predsa by sa dohodla na spolupráci s vyššie spomenutým obchodným partnerom, ktorý je platiteľom DPH, nemala by možnosť uplatniť si DPH z ich faktúr, a tým pádom by sa ceny navýšili o sumu DPH.

Príklad, kedy sa oplatí stať platiteľom DPH vzhľadom na plánovaný nákup majetku:

Spoločnosť B plánuje v rokoch 2019 a 2020 nákup niekoľkých strojov a áut potrebných pre rozšírenie svojho podnikania. V tomto prípade je dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH taktiež dobrou voľbou. Spoločnosť síce bude musieť odvádzať DPH zo svojich tovarov a služieb, ale dôležité v tomto prípade je, že si bude môcť uplatniť DPH z nakúpeného majetku.

Príklad, kedy sa neoplatí stať platiteľom DPH vzhľadom na spoluprácu s obchodnými partnermi:

Spoločnosť C obchoduje prevažne s neplatiteľmi DPH a tovar, ktorý predáva, je taktiež prevažne pre neplatiteľov DPH, prípadne pre nepodnikateľov. V tomto prípade by dobrovoľná registrácia nebola výhodná. Spoločnosť by si nemohla uplatniť daň na vstupe, keďže tovar nakupuje prevažne od neplatiteľov DPH a jeho odberatelia by ako neplatitelia DPH nemali možnosť odpočítania dane. Tovar by sa predražil o sumu DPH a mohlo by sa stať, že niektorí obchodní partneri by už nemali záujem spolupracovať so spoločnosťou C.

Podnikatelia musia zvážiť, v akej miere obchodujú s platiteľmi DPH a v akej miere s neplatiteľmi DPH a podľa toho sa rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH.

Žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH začínajúceho podnikateľa

Žiadosť o dobrovoľnú registráciu môže podať aj začínajúci podnikateľ (nezáleží na tom, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu), ktorý ešte nevystavil žiadnu faktúru za dodaný tovar či službu. Podnikateľ však musí dokázať zámer vykonávania ekonomickej činnosti. Daňový úrad vyzve podnikateľa (väčšinou telefonicky, ako je už vyššie spomenuté) spravidla na doloženie podnikateľského plánu a zmlúv s obchodnými partnermi.

Podnikateľský plán je v tomto prípade vhodné mať odborne vypracovaný, aby obsahoval všetky potrebné náležitosti, ako sú základné informácie o spoločnosti, predmet činnosti spoločnosti, finančný plán a podobne.

Zmluvy s obchodnými partnermi sú pri posudzovaní dôležité, pretože dokazujú, že podnikateľ má naozaj zámer vykonávať ekonomickú činnosť. Ak podnikateľ nepreukáže zámer vykonávať ekonomickú činnosť, daňový úrad žiadosť zamietne.

Registrácia žiadateľa za platiteľa DPH a vydanie osvedčenia

Ak žiadateľ správne podal žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH a doložil daňovému úradu na kontrolu všetky vyžiadané dokumenty, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní od podania žiadosti.

Následne vydá daňový úrad žiadateľovi osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Týmto dňom, to znamená, dňom uvedeným v osvedčení, sa žiadateľ stáva platiteľom DPH podľa §4. V mnohých prípadoch je možné dohodnúť sa s pracovníkom daňového úradu na dátume, ku ktorému sa žiadateľ stane platiteľom DPH. To znamená, že ak žiadateľ podá žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH napríklad dňa 9.4.2019, daňový úrad zaregistruje žiadateľa za platiteľa DPH dňa 30.4.2019, ale žiadateľ sa môže dohodnúť so správcom dane, že sa stane platiteľom DPH až od 1.5.2019.

Platiteľ DPH má povinnosť odvádzať daň z prijatých tovarov a služieb, ale zároveň má právo na odpočítanie dane z dodaných tovarov a služieb, ktoré priamo súvisia s jeho ekonomickou činnosťou (s výnimkou tovarov a služieb oslobodených od dane podľa §28- §42 zákona o DPH).

Zábezpeka na DPH pri registrácii za platiteľa DPH zrušená od roku 2019

Od 1.1.2019 sa zrušila povinnosť zložiť zábezpeku na DPH (vypustil sa §4c zákona o DPH) a zároveň sa ruší aj 60 dňová lehota na registráciu za platiteľa DPH, ktorá vyplývala z povinnosti zloženia zábezpeky na DPH pre registrácii za platiteľa DPH.

   

Viac článkov

Zoznam živností pre rok 2023

Živnostenské oprávnenie alebo jednoducho „Živnosť“ je jeden z najčastejšie používaných spôsobov podnikania. Podmienky pre živnostenské oprávnenie – jeho ohlásenie, prevádzkovanie a zrušenie sú upravené zákonom

Ako založiť s. r. o. v roku 2020

Založenie s. r. o. je pomerne jednoduché. Postup založenia s. r. o. je nasledovný: A) výber obchodného mena s. r. o., jej sídla, predmetov podnikania,

Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

V praxi sa pomerne často vyskytujú situácie, kedy sa podnikatelia rozhodujú o ukončení alebo prerušení svojej podnikateľskej činnosti. V niektorých prípadoch k tomu dochádza preto, že sa chcú