Registrácia ochrannej známky cez easySRO.SK

Máte pútavý slogan, zvučnú doménu či atraktívnu značku a chceli by ste ju ochrániť tak, aby ju nikto iný nemohol používať?

Zaregistrujeme Vám ochrannú známku JEDNODUCHO a RÝCHLO na čo budete chcieť.

NÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA

Platnosť 10 rokov na území SR

199 s DPH
 • Registrácia jedného druhu ochrannej známky (slovná OZ, geometrická OZ, ...)
 • V cene je už započítaný poplatok 96€ pre Úrad priemyselného vlastníctva
 • Cena zahŕňa registráciu do 3 tried
 • Každá ďalšia trieda poplatok 20€

EURÓPSKA OCHRANNÁ ZNÁMKA

Platnosť 10 rokov na území EÚ

1299 s DPH
 • Registrácia jedného druhu ochrannej známky (slovná OZ, obrazová OZ, ...)
 • V cene je už započítaný poplatok 850€ pre Úrad priemyselného vlastníctva
 • Cena zahŕňa registráciu do 1 triedy
 • Druhá trieda poplatok 150€
 • Každá ďalšia trieda poplatok 50€

Postup pri registrácii ochrannej známky

 1. Vy pošlete objednávku my Vás budeme kontaktovať.

 2. Pošleme Vám formulár na vyplnenie Vašich údajov, a takisto údajov k ochrannej známke.

 3. Overíme registrovateľnosť Vašej známky.

 4. Ak bude všetko v poriadku, pripravíme žiadosť o zápis ochrannej známky.

 5. Po odsúhlasení žiadosti a po úhrade faktúry odošleme žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

 6. Po zaregistrovaní ochrannej známky (6 mesiacov) je Vám doručený certifikát ochrannej známky. 
registrácia ochrannej známky

Otázky a odpovede

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná v registri. Registráciou ochrannej známky dosiahnete, že nikto okrem Vás nebude môcť bez Vášho súhlasu používať Vašu značku. Taktiež môžete využívať pri svojej značke označenie ®. Nehovoriac o tom, že značka, ktorá využíva označenie ® je pre zákazníkov oveľa zaujímavejšia.
Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Všetko od sloganu, domény, obchodného mena, značky, zvučky, loga v rôznych farebných variaciach, pohyblivé alebo statické. Ochrannou známkou si môžete v podstate ochrániť čokoľvek.
Celý priebeh registrácie trvá 6 mesiacov. Za ten čas Úrad priemyselného vlastníctva skúma či už náhodou taká známka nie je registrovaná, ak nie je, úrad zverejní prihlášku vo vestníku. Ak do troch mesiacov od zverejnenia nebudú podané námietky proti zápisu označenia do registra, úrad prihlásené označenie zaregistruje.
Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo splnomocneného zástupcu úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví, po zaplatení správneho poplatku, na ďalších 10 rokov.
Pôvodný zoznam tovarov a služieb, ktorý je súčasťou prihlášky ochrannej známky, nie je možné rozšíriť, iba obmedziť. Inými slovami, do už podanej prihlášky nie je možné pridávať ďalšie tovary alebo služby. Prípadnú potrebu chrániť ochrannou známkou ďalšie tovary alebo služby (nezahrnuté v registrovanej OZ) možno riešiť jedine podaním novej prihlášky ochrannej známky, a teda zaplatiť aj ďalší správny poplatok.  
Žiadosť o zápis ochrannej známky môže podať akákoľvek fyzická osoba (nepodnikateľ), fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, prípadne ňou splnomocnený zástupca.
Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby.